by

Baucau Seguru ba Feto no Labarik Feto

Autoridade Municipio Baucau hamutuk ho Secretaria estadu Igualidade no Inclusaun comemora loron internasioal feto iha Centru Convensaun Baucau iha loron 10-03-2020 ho tema “Hakbiit feto nia autonomia rendimentu no ambiente servisu seguru”//

Iha comemorasaun ne/halo mos lansamentu grupo trbalho teknicu Baucau seguru no mercadu seguru/ Objectivo husi grupu Trabahlo teknicu nee/mak atu fornese konsellu paeseria kona ba oinsa atu halo fatin publiku iha mercadu Baucau/transporte seguru/no atu hari ambiente seguru ba vendedores sira//presidenti Autpridade Municipio (PAM) Baucau Antonio Augusto Guteres  hateten:grupo trabalho teknicu Baucau seguru no Mercadu seguru hari atu fo apoio ba gestaun mercadu no oinsa desemvolve mercadu ida nebe mk responsivo ba Generu//

                        Audio PAM 1………………

 “grupo trabalho teknicu Bcu seguru no Mercadu seguru hari atu fo apoio ba gestaun mercadu no oinsa desemvolve mercadu ida nebe mk responsivo ba Generu”

Pam Baucau mos hatutan sei estabelese asosiasaun vendedores hodi asegura feto no labarik feto tamba dala barak feto sira hetan violensia asedio sexual iha fatin publiku//

                        Audio PAM 2……….

“sei estabelese asosiasaun vendedores hodi asegura feto no labarik feto tamba dala barak feto sira hetan violensia asedio sexual iha fatin publiku”

Secretaria estadu Igualidade no Inclusaun  Maria Jose iha nia intervensaun hateten/ mercadu nebe la seguru  bele prejudika feto no labarik feto sira nia aktividade//

                        Audio Sii…..

“mercadu nebe la seguru  bele prejudika feto no labarik feto sira nia aktividade”

Presidente komisaun F Parlamento nasional Maria Bareto/ kongratula PAM Baucau no grupu trabalho teknicu tomak no husu ba ema hotu-hotu/ atu halo asaun tuir ida-idak nia papel hodi estabelese mercadu nebe seguru//President komisaun F Parlamentu Nasional mos desafia PAM Bcu atu sai Municipio exemplar iha  Timor Leste  hanesan Municipio nebe seguru no mercadu seguru ba feto no labarik feto/ema ho defisiensia atu goja sira nia direitu hodi asesu ba mercadu seguru//

                        Audio deputada …………

“kongratula PAM Baucau no grupu trabalho teknicu tomak no husu ba ema hotu-hotu/ atu halo asaun tuir ida-idak nia papel hodi estabelese mercadu nebe seguru mos desafia PAM Baucau atu sai Municipio exemplar iha  Timor Leste  hanesan Municipio nebe seguru no mercadu seguru ba feto no labarik feto/ema ho defisiensia atu goja sira nia direitu hodi asesu ba mercadu seguru”

Ouvintes/partisipa iha cerimonia comemorasaun loron mundial feto ne president autoridade Municipiu Bobonaro/segundo segundo komandante PNTL no F FDTL komponente terestres Municipiu Baucau/Relisiosos/ president komisaun F parlamentu Nasional./SEII/diretores/ vendedores no convidadus balun//

Comment