by

Formasaun Website ba Gestor no Tecniku husi radio Comunidade

Tecniku husi Diresaun Nasional Centru Radio Comunidade (DNCRC) fo formasaun ba Gestor no Tecniku radio comunidade sira atu hasae sira nia konhesimentu kona ba oinsa atu utiliza website hodi hakerek Noticia. Formasaun ne halao ih salaun ANC Mercadu lama Dili, segunda-feira ne.

Iha Abertura Diretor DNCRC Abel Da Conceicao hateten: Nia fiar katak radio Comunidade sira sei utiliza website ne atu fahe informasaun ba Comunidade sira.

Jornalista : Zethy

Editor : Jally

Comment